The Team

Mr. Bruce Leo Jockin

Mr. Sourabh Sharma

Mrs. Samar Rashad

Mr. Robin Ramani

Mr. Ubais P K

Mr. Kailash

Advisors

Mr. Issa Al-Suwait

Dr. Reem Al-Shammari

Mrs. Dana Winner